Методична скарбниця

Структура методичної роботи ЗОШ № 5

Зміна стратегічних пріоритетів сучасної освіти, вимог суспільства до рівня загальної культури, загальноосвітньої і спеціальної підготовки учня визначила необхідність формування нового типу особистості – різнобічно розвиненої, культурної, моральної, підготовленої до життя. Досягнення цієї мети забезпечується через засвоєння учнем змісту освіти, розробленого на основі нових уявлень про потребу людини і суспільства.  Результатом освітнього процесу має бути формування фахівця, що спроможний самостійно розв’язувати реальні проблеми на підставі наявних у нього глибоких системних знань, усвідомлено прагне до постійного підвищення рівня власної фахової майстерності здатний винаходити нові шляхи удосконалення своєї професійної діяльності, висувати та перевіряти нові ідеї. Обсяг необхідних спеціалістові якостей настільки великий, що навчання такого фахівця доцільно починати не у вищому навчальному закладі, а набагато раніше.

Зміна цінностей, яка відбувається в Україні, вимагає невідкладних перетворень практично в усіх сферах сучасного життя. Не стала винятком і освіта, недосконалість якої спонукає до пошуку такої управлінської моделі, яка б забезпечила виховання творчої особистості, здатної до діяльності в новій економічній ситуації, розвиток її обдарування, таланту.

Розуміючи, що авторитет закладу – це, перш за все, міцні знання його вихованців, колектив школи багато років спрямовує свою діяльність на формування соціально та культурологічного компетентного випускника багатопрофільної школи.

Зміст сучасної шкільної освіти конструюється на основі принципів гуманізації, гуманітаризації, згідно з тенденціями його розвитку у педагогічній практиці, такими, як: посилення практичної спрямованості знань і вмінь; відображення у змісті освіти норм; введення до змісту загально навчальних  умінь і навичок, методів наукового пізнання способів самоаналізу й саморегуляції, міжособистісного спілкування.

Модель мети школи

Складові моделі:

Час – визначення часу 8-11 клас.

Місце – визначеність у напрямку діяльності (багатопрофільність закладу).

Потреба – актуальність формування соціальної та культурологічної компетентності особистості.

Можливість – реалістичність, матеріально – технічне забезпечення, освіта педапрацівників, інформаційно – комунікативні технології, інноваційні форми і методи роботи.

Результат – моніторинг, діагностика, модель випускника.

Отже, за управлінським розвитком школи формується спеціальна інноваційна система, де предметом управління стають мета, зміст, методи і форми, а об’єктом управління – діти.

В нашому випадку діє цілеспрямована інноваційна система школи.

Освітні завдання:

 • продовжити роботу над науково – методичною проблемою педагогічних колективів області за тематикою «Рік якості знань, навчання і управління педагогічним персоналом»;
 • особистісно – діяльнісний розвиток школярів на засадах творчого індивідуального проектування. Забезпечення самореалізації особистості в різних видах інтегративної діяльності;
 • поширення перспективного педагогічного досвіду міста, України зарубіжжя.

Виховні завдання:

 • модернізація змісту й форм виховної роботи та створення системи збереження й зміцнення здоров’я дітей;
 • мобілізація загальнолюдських цінностей як ресурсу особистісного зростання;
 • відмова від педагогіки всебічного піклування, перехід до педагогіки співробітництва.

Завдання управління:

 • управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу;
 • забезпечення сприятливого соціально – психологічного клімату на основі психотехнічних прийомів;
 • вироблення інноваційного стилю діяльності;
 • зміцнення творчих зв’язків з ВНЗ.

Виходячи із основних  завдань педагогічний колектив працював над реалізацією таких проблем:

НАУКОВО – МЕТОДИЧНА: «Модернізація навчально – виховного процесу через:

 1. Запровадження компетентнісного підходу у навчальний процес.
 2. Навчально – методичне забезпечення розвитку профільного навчання.
 3. Створення умов для паритету знань та розвитку мислення учнів»

УПРАВЛІНСЬКА: „Демократизація внутрішньошкільного контролю в умовах оптимізації навчально – виховного процесу”.

ВИХОВНА: „Демократизація шкільного життя як шлях до самореалізації учнівської молоді та виховання активної громадянської позиції”.

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНА: „Психологічна взаємодія учасників навчально – виховного процесу – важлива умова оптимізації навчально – виховного процесу”.

Реалізація завдань і проблем, над якими працює школа, здійснюється завдяки запровадженню науково-методичних досягнень та сучасних освітніх технологій, створенню відповідної матеріально-технічної, навчально-методичної бази,  які спрямовані на гуманізацію та демократизацію навчально-виховного процесу. Педагогічний колектив школи, зважаючи на соціально-економічні потреби суспільства, зосереджує особливу увагу в освітньому процесі на окрему особистість, виявлення і розвиток її творчих та інтелектуальних здібностей, сприяє обґрунтованій реалізації особистих очікувань у майбутній професійній діяльності.

У школі створені належні умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, людини, здатної навчатися впродовж усього  життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства.

Участь учителів школи у міській науково – практичній конференції «Талант і елітарність»

№ зп Рік ПІБ вчителя Секція Тема досвіду
1 2009 Чорна А.П. Початкове навчання Економічна освіта молодших школярів
2 2009 Чернега Л.І. Географія Психологічна підготовка учнів до ЗНО
3 2010 Овчіннікова Т.М. Українська мова та література Виховання гармонійно розвиненої творчої особистості на засадах національної самобутності
4 2010 Осадчук О.П. Суспільні дисципліни Розвиток духовності учнів 5-6 класів 12-річної школи засобами уроків етики
5 2012 Руснак Л.В. Заступник з виховної роботи Формування правосвідомості особистості в контексті ціннісного становлення до суспільства і держави
6 2012 Тарбінська Т.В. Біологія Психологічний аспект методики викладання біології в 7-8 класах

Публікації вчителів Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 

2018/2019 н.р.

1. Позднякова Л.М. : Громадянська відповідальність на уроках математики. Задачі на відсотки (методпортал, сертифікат №73967 від
26.12.2018);
2. Міхєєва Г.В., Жуковська С.В. Цифрова школа: нові компетенції вчителя природничих наук // Сучасна освіта в контексті нової української
школи: зб. тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 11-12 жовтня 2018 р. / М-во освіти і
науки України, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області [та ін.]. – Чернівці, 2018. – С. 246-248. (тези)
3. Міхєєва Г. В. Цифрове навчальне середовище в арсеналі вчителя біології // Proceedings of the VII International Scientific and Practical
Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society Vol.2, November 20, 2018, Warsaw, Poland. – 2018. – С. 59-62. (стаття)
4. Міхєєв А. О., Міхєєва Г. В. Порівняльна характеристика основних параметрів соціально-психологічної адаптації підлітків та студентів до
навчання // Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference «Social and Economic Aspects of Education in Modern Society»,
Vol.2, February 25, 2019, Warsaw, Poland. – С.42-47. (стаття)
5. Міхєєв А.О., Міхєєва Г.В. Порівняльна характеристика основних параметрів соціально-психологічної адаптації підлітків та студентів до
навчання // Актуальні питання вищої медичної та фармацевтичної освіти: досвід, проблеми, інновації та сучасні технології: матеріали
навчально-методичної конференції (Чернівці, 17 квітня 2019 р.). – Чернівці, 2019. – С. 168-170. (тези)
6. Міхєєва Г.В., Міхєєв А.О. Особливості особистісної адаптації підлітків різного віку за умов навчання у загальноосвітніх навчальних
закладах // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: [збірник]. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. 30.–
С. 272-275. (стаття)
7. Чернега Л.І.: Люби і знай свій рідний край. (Освіта Буковини №35 від 20.09.2018);
8.Чернега Л.І.: Підсумковий урок з теми Південна Америка. (Шкільне життя, сертифікат №971/2018 від 21.11.2018);
9. Бавровська Е.М.: Учись любити та оберігати навколишній світ. Розв’язування задач на відсотки (методпортал, сертифікат №74002 від
28.12.2018р.)
10. Страшкевич О.І.: Маленька вишиванка. Проектна робота.(методпортал, сертифікат №75722)
11. Чернега Л.І.: Метеорологічна служба. Прогноз погоди (сайт Шкільне життя);
12. Карімова А.Г.: «Наше життя сьогодні є часткою історії майбутнього» (ippobuk.cv.ua)/

2009/2010 н.р.

 

Вчитель Фах Назва роботи Видавництво
Жуковська С.В. Керівник установи Розвиток індивідуальний здібностей і обдарованості дітей в багатопрофільній школі Збірник ОІППО, матеріали регіональної конференції
Міхєєва А.В. Біологія Мотивація навчання біології через використання елементів технології розвивального навчання Матеріали ІV Міжнародної науково – практичної конференції, Софія, 2009 р.
Тарбінська Т.В. Біологія Заняття екологічного гуртка «Шляхи вирішення проблем йодної недостатності» Шкільний світ, газета «Біологія в школі», листопад 2009.
Руснак Л.В. Німецька мова Профільне навчання на уроках німецької мови Шкільний світ, газета «Німецька мова», грудень 2009
Руснак Л.В. Заступник директора школи з виховної роботи Організація гурткової роботи в багатопрофільній школі Шкільний світ, газета «Завуч», березень 2010
Осадчук О.П. Світова література Урок «Перемога щирих людських взаємин над багатствами Снігової королеви» (за казкою Г.К. Андерсена) «Крайова освіта»,

№ 3, 2010 р.

Чернега Л.І., Скрипник Т.Ю. Географія Краєзнавство як форма освітньої і виховної роботи «Освіта Буковини», № 21-22, 2009 р.
Скрипник Т.Ю. Географія Географічна освіта у школах Буковини в австрійський період Матеріали Міжнародної конференції, ЧНУ, 2009
Чернега Л.І. Географія Важливий засіб здобуття компетенцій «Краєзнавство. Географія. Туризм» – № 13 (594), квітень, 2009
Буянова – Джафарова Т.О. Психологія Місце і роль психолога в організації профільного навчання Збірник ОІППО, матеріали регіональної конференції
Курущак А.І. Фізика Урок – презентація «Дисперсія світла – магія кольору» Сайт МУО
Карімова А.Г. Історія Методичні рекомендації по проведенню Міжнародного тижня толерантності Сайт МУО
Овчіннікова Т.М. Українська мова та література «Майбутнє України» «Освіта Буковини», 2010
Позднякова Л.М. Математика «Числа та їх властивості» Шкільний світ, газета «Математик», травень, 2010

 

2010/2011 н.р.

 

Вчитель Фах Назва роботи Видавництво
Руснак Л.В. Німецька мова Посібник для проведення контрольного письма з німецької мови у 5-9 класах ЗНЗ
Тарбінська Т.В., Міхєєва А.В. Біологія Формування екологічної компетентності учнів через діяльність громадських організацій ІV Міжнародна науково – практична  конференція
Тарбінська Т.В., Міхєєва А.В. Біологія Формування активної громадської позиції учнів через систему екологічного виховання
Палійчук Н.Й. Право Сучасний урок: основні вимоги щодо підготовки і проведення
Мітя Л.П. Українська мова та література «Малярство Кобзаря» – методична розробка, присвячена Т. Шевченко
Кушнірук Ю.В. Хімія «Здорова планета – здоровий ти» Всеукраїнський учнівський та педагогічний конкурс робіт
Чернега Л.І. Географія Методична розробка виховного заходу, присвяченого 70-річчю утворення Чернівецької області Сайт МУО
Скрипник Т.Ю. Географія Рецензія на навчальний посібник П.М. Ватаманюка «Природа села Круглих Хотинського району»
Ілащук Л.М., Бодян С.М., Корстинюк М.П. Початкове навчання Розвиток емоційної сфери дитини в ГПД
Проскурняк В.П. Історія Участь Осипа Маковея в культурно – просвітніх товариствах Галичини та Буковини кін ХІХ – поч. ХХ століття

 

Маковей про національну ідентичність та національне єднання українців

 

 

 

Осип Маковей і процес формування української інтелігенції на західноукраїнських землях у кін ХІХ – на поч. ХХ ст.

 

 

Участь Осипа Маковея в українських політичних партіях Буковини

 

 

 

 

 

 

Участь Осипа Маковея в суспільно – політичному житті західноукраїнських земель в кін ХІХ – поч. ХХ ст.

 

 

 

 

Осип Маковей – дослідник національного руху українців Буковини

 

Наукові записки. Серія: історія – Тернопіль / В. Проскурняк. – 2010. – Вип. 3.

 

Питання історії України / В. Проскурняк. – Чернівці: Зелена Буковина, 2010. – Т. 12.

Гулея: науковий вісник/ В. Проскурняк. – Київ, 2011. – Вип. 43(1).

 

 

 

Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико – краєзнавчої конференції Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010.

Науковий вісник Одеського державного економічного університету / В. Проскурняк. – Одеса, 2011. – Вип. 11 (136).

 

Видатні науковці Чернівецького університету. Р.Ф. Кайндль. Матеріали Міжнародної наукової онференції «Кайндлівські читання» (29 квітня 2011 р.) Частина 2. / В. Проскурняк. – Чернівці: Вид-во «Прут», 2011.

 2011/2012 н.р.

 

Вчитель Фах Назва роботи Видавництво
Міхєєва А.В. Біологія Формування активної громадянської позиції учнів через систему екологічного виховання «Освіта Буковини», 2011
Міхєєва А.В. Біологія Збірник завдань з біології для підготовки до І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад ЧОІППО, 2011
Ливарюк В.Б. Українська мова та література Шляхи підвищення грамотності учнів на уроках української мови «Освіта Буковини» № 9
Скрипник Т.Ю. Географія Сучасне в методиці навчально – пізнавальної діяльності у освітніх навчальних закладах Уніфікований ідентифікатор ресурсу ЧНУ ім. Ю. Федьковича, грудень 2011
Проскурняк В.П. Історія Осип Маковей – дослідник національного руху українців Буковини. Чернівці: «Прут», 2011
Гарматюк Е.В. Англійська мова Олімпіадні завдання Сайт ЧОІППО
Тарбінська Т.В. Біологія Формування активної громадянської компетенції учнів через систему екологічного виховання «Освіта Буковини», 2011
Тарбінська Т.В. Біологія Будьте здорові! «Колосок», 2012 –

№ 1

Мамонтова Е.В. Початкове навчання Звуки [л], [л’] позначення їх буквою л. «Початкова освіта», 2011, № 5
Мамонтова Е.В. Початкове навчання Письмо малої літери л, складів, слів із нею «Освіта Буковини», 2012
Мимко К.А. Початкове навчання Письмо малої

літери н

«Освіта Буковини», 2012

Застосування в школі інновацій, рекомендованих МОНУ

 

Інновації Застосування на рівні навчального закладу Застосування на рівні системи роботи вчителя
Технологія традиційного навчання 67 21
Технологія проблемного навчання 62 49
Ігрові технології навчання 54 32
Технологія розвивального навчання 67 41
Система розвивального навчання

Л.В. Занкова

38 17
Технологія розвивального навчання

Д.Б. Ельконіна –

В.В. Давидова

17 13
Технологія колективного способу навчання 60 48
Технологія розвитку критичного мислення 32 5
Технологія інтерактивного навчання 58 19
Проектна технологія 51 11
Технологія колективного творчого виховання 67 67

У методичному кабінеті школи створена добірка нормативних документів про атестацію педагогічних працівників, змінний стенд “Атестація педагогів”, на виробничих нарадах висвітлюються заходи, спрямовані на підготовку та проведення атестації педагогічних працівників школи.

Протягом навчального року адміністрацією та членами атестаційної комісії вивчається робота учителів, їх рейтинг серед працівниківшколи, оцінка їх роботи батьками,  учнями.

Вивчення практичної діяльності педагогів здійснюється шляхом відвідування уроків і позакласних заходів, проведення контрольних замірів знань учнів, аналізу результативності навчальної та методичної діяльності. У атестаційний період робота педагогів, які атестуються, стає відкритою для колег, що має  велике значення не тільки для педагога (у розрізі обміну думками), але й для інших членів колективу, особливо молодих, оскільки стає своєрідною школою підвищення майстерності.

Вивчення діяльності педагога здійснюється за такими напрямками:

 • реалізація форм, методів  та засобів  навчально-виховного процесу виходячи з завдань, що стоять перед  школою;
 • розробка та впровадження  нових підходів до навчання, виховання і розвитку учнів;
 • здійснення педагогом  постійного  самоаналізу і самооцінки  праці;
 • творча діяльність;

Усі педагоги, які атестуються у поточному навчальному році, планують, організовують та проводять відкриті уроки і позакласні заходи.

Творчі звіти педагогів заслуховуються на засіданнях атестаційної комісії, методичних об’єднаннях, методичній раді, педагогічній раді школи.

Значна увага приділяється самоосвіті вчителів: вчителі працюють над проблемами особистого професійного росту. Самоосвіта кожного вчителя спрямована на розширення і поглиблення професійно-методичних знань і вмінь, яка включає:

а) вивчення науково-методичної і навчальної літератури;

б) участь у засіданнях педради, психолого-педагогічних семінарів, семінарів-практикумів, круглих столів, науково-практичних конференцій, інших заходах з обміну перспективним педагогічним досвідом;

в) відвідування уроків, обмін думками з питань організації уроків та позакласних заходів, змісту навчання, методів викладання;

г) розробку власних навчально-методичних, методичних, виховних матеріалів, їхній друк у фахових виданнях;

д) тривала робота над одним питанням, проблемою, дає змогу вчителеві стати  консультантом з окремих  проблем  педагогіки, психології, методики при вирішенні практичних завдань навчання і виховання учнів.